Πέμπτη 10 Μαΐου 2007

Πάπα του πρώτα βήζιτα αλι Βραζιλία

Μουλτσήμε δι πιστιμέννοι κου μιράκε ου'απρουκήρα Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ' νίκα δι κάντου βινέ κου αρουπλάνλου. Νάς λε'σπουνέ νίκα δι αχουρχήρε βαλώρλε αλι φαμιλία τραδιτσιονάλα σσι διδέ σουστσάνιρε πι ρεπρεζεντάντσαλορ δι στατ σσι δι βισέρικα σ'ου μαρέσκα γρίζα τι φαμιλία. Πι βισκούπλλοι αλι Βραζιλίε αλλ'σπουσε σ'προυμπάσκα σ'ου αζαπτασέσκα γινέρε α πιστιμέννλορ καθόλιτσοι του άλτε σέκτε του λόκουρλε αλι Αμερικία Λατινικιάσκα.

Βραζιλία άρε ουν λοκ σπετσιάλ του ίνιμα α Παπάλουϊ τζάσε Πάπα του ζμπόρλου δι αγκλινατσιουνάμε πι βηνήρε πι Αρουδρώμλου Ιντερνατσιονάλ του Σάω Πάωλο, "σσι νου σάδε τι'ατσεά κά ακλο μπανέτζα μούλτου καθόλιτσοι, αλλά σσι δι ισπέτε α μάρλορ ποσιμπιλιτάτς καϊ σάντου του στάτλου ατσελ τι τσι σ'χαρσεάσστσε Βισέρικα τούτα".


Βισέρικα του Αμερικία δι Νοτ λιψέσστσε κάμα μούλτου σ'λουκράσκα πι προμοβάρε α μπάναλλει ωμινάσκα, τζάσε Πάπα, α πρεζιτέντουλου Λούλα δα Σήλβα ου'διδέ ζμπώρ πι Πάπα κα γκουβερμέντουλου α λουϊ βα σ'βέδα σ'ου μαρέσκα γρίζα τι προτέκτσια αλι φαμιλία.

Πάπα γινέ του Βραζιλία σ'λε δα σουστσάνιρε σσ'πι βισκούπλλοι βραζιλικέσστσοι του εφόρτουρλε α λορ σ'ου αζαπτασέσκα αβορτουσλου, σ'λε μπάγκα μάρτζινε πι ρελατσήιλε σεξουάλε καϊ φάκα παθήματε πι μούλτιλε νιβέλε σοτσιάλε.


Πι αχουρχίρε α γινέριλλεϊ α λουϊ παστοράλα Πάπα τζάσε κά λιψέσστσε σ'αφλάμ απάντισε δι δελίχια σσι τζάσε κά εάστε χαριος κα του τζάλιλε τσι γίνα βα σ'πώτε σ'χίμπα κου μπανατόρλλοι δι Βραζιλία, καϊ δεαδούν κου Αμερικία δι Νοτ λε'άρε βαλώρλε κρισστσινέσστσοι ραδικάλε, καϊ βαρναώρα νου'άρε σ'χιμπα σπαστρήτε.

Βισέρικα βα σ'δα ινστρούκτσιοι μοράλε του κάθη σιτουάτσια σσι σ'λε ανβέτσα πιστιμέννλλε α λλεϊ σ'πωτ σ'αδούκα δετσίζιουροι κου λιμπερτάτε σσι δούπου βρεάρε α λωρ τι λούκουρλου καϊ ου'φακ. Τι'ατσέα νου άρε σ'αζαπτασέσκα σ'λουκράσκα τι μπαγκάρε α φουνταμέντουλουϊ α φαμιλίηλλει, κα θημέλλε α σουτσάταλλεϊ.

Βίζιτα α Παπάλουϊ βα σ'μπιτισέσκα πι 14 δη Μάϊ. Κά ατσέλλοι δι νίντε δι Νάς (Πάπα Παύλου ΣΤ' σσι Πάπα Ιωάννη Παύλου Β') Αγισίλλε α Λουϊ Βενεδίκτου ΙΣΤ' βα σ'χίμπα αν καπ α Ε' Κονφερέντσια δι Βισκουπία δι Αμερικία δι Νοτ σσι Καριβία, του χράμλου αλι Δάδα Δουμνιτζάαδρατώρα Μαρία του Απερικίδε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: