Σάββατο 12 Απριλίου 2008

6 μέσς δι μώρτε αλ Τόσσε Πρόϊα - 6 mesh di morte al Toshe Proia

Κου μάρε ζζάλε ου'σπουνέμ λλιρτάρε α νώστρα τι μώρτε νιχαριώσα α καντατώρλουϊ αρμανέσκου Τόσσε αλ Πρόϊα α κούρι σ'ουμπλούρα σσάσε μέσς δι μώρτε. Του κάσα α λούϊ δι αίτα αβέα δελεγκάτσια α τίνιρλορ α Μπισέρικαλλεϊ Καθόλικα δι βεσκοβία δι Σκόπια, αν καπ κου δον Μάτο Γιάκοβιτς κου τσι σι'σπούσε διμένζια ουνιβερσάλα α λουσστσσούϊ τίνηρ Αρμάν κάϊ αβεά ρεσπέκτου τι κάθη ούν ωμ.
Τόσσε αλ Πρόϊα σ'αφλά του Κρούσουβα του άνλου 1981, του οικογενία (φαμίλια) αρμανέσκα, δι τάτα Νίκολα σσι δάδα Δωμνίκα. Τι πρώτη φωρά καντά πι φεστιβάλου τι φιτσιουρίτς του Σκόπια κου κάντικλου "Πάπλου α μελ" τσι πουτέτς σ'ου αβτζάτς πι βλόγλου αέστου. Δούπου ατσεά κάντου κρισκού ου'καντά κάντικλου "Δάδο" τι Τελεβιζία Σκόπια γιάρα πι αρμανέσστσσε. Κάντικλου α λούϊ δι του σώνε πι αρμανέσστσσε ηρά βέκλλουλου κάντικ αρμανέσκου "Ανβέστα ζζιλώσα" πι άλβουμλου "Κουρκουμπέου", κάϊ βα σ'πουτέτς σ'ου αβτζάτς πι βλόγλου αέστου μούλτου αγόννια. Ηρά μάρε χουμανίστου σσι φινανσά μούλτσα ώμιννοι. Καριέρα α λούϊ νου'ου αζαπτίσεα σ'ου κοντινουέτζα χουμανισμόλου σσι τώρα βρεάρε α λούϊ σ'αδάρα μαναστήρλου του Κρούσουβα βα σ'χίμπα τιννησίτα. Κάντα πι λίμπιλε τούτε α Βαλκάνλουϊ μα νου'ου αγκαρσσή σσι λίμπα α λούϊ δι δάδα τι τσι αλλ'δάμ μάρε ρεσπέκτου! Μουρή πι 16λου δι Ξουμέδρουλου άνλου 2007, του Νώβα Γκράδισσκα δι Κροατία του ακτσιδέντου δι αυτοκηνίτσοι.

Κού ζζιλέρε να'πλακαρσίμ τι σούφλιτλου αλ Τόσσε σσι ου΄πλακαρσήμ Δουμνιτζάλου σ'ου μπάγκα σούφλιτλου α λούϊ του Παραδής.
Requiem aeternam dona eis Domine,
Et lux perpetuam luceat ad eis!
Requiescat In Pacem!
Amen!

Ηρίννε δι αίτα Δά'λλ ου'Δώμνε,
Σσι λουννίνα δι αίτα σ'λουννινάσκα πι νάς!
Σ'ηριννισέσκα του ηρίννε!
Αμήν!
Δουμνιτζά σ'ου λλιάρτα.
+
+ + +
+

Cu mare jale u-spunem ljirtare-a nostrã ti morte nihãriosã a cãntãtorlui armãnescu Toshe al Proia a curi s-umplurã shase mesh di moarte. Tu casã a lui di etã, avea delegatsia a tinirlor a Bisericãljei Catholicã di biscuvia di Scopia, ãn cap cu don Mato Iacovici cu tsi si-spuse dimenzia univerzalã a lushciui tinir Armãn cai avea respectu ti cathi un om.
Toshe al Proia s-aflã tu Crushuva tu anlu 1981, tu icoghenia (familia) armãneasca, di tatã Nicola shi dadã Domnica. Ti proti fora cãnta pi festivalu ti ficiorits tu Scopia cu cãnticlu "Paplu a mel" tsi putets s-u avdzats pi bloglu aestu. Dupu atsea cãndu criscu u-cãnta cãnticlu "Dado" ti Televizia Scopia iara pi armãneashce. Cãnticlu a lui di tu sone pi armãneashce ira vecljulu cãntic armãnescu "Ãnveasta jilosã" pi albumlu "Curcubeu" cai va s-putets s-u avdzats pi bloglu aestu multu ayonja. Ira mare humanistu shi finansã multsã ominj. Cariera a lui nu-u azãptisea s-u continuedzã humanizmolu shi tora vreare a lui s-adarã manastirlu tu Crushuva va s-hibã tinjisitã. Cãnta pi limbile tute a Balcanlui ma nu-u agãrshi shi limba a lui di dadã ti tsi ãlj-dãm mare respectu! Muri pi 16lu di Xumedru, anlu 2007 tu Nova Gradishca di Croatia tu actsidentu di aftochinits.

Cu jileare nã-plãcãrsim ti suflitlu al Toshe shi u-plãcãrsim Dumnidzãlu s-u bagã suflitlu a lui tu Paradis.
Requiem aeternam dona eis Domine,
Et lux perpetuam luceat ad eis!
Requiescat In Pacem!
Amen!

Irinje di etã Da-lj u-Domne,
Shi lunjine di etã s-lunjineascã pi nãs!
S-irinjisescã tu irinje!
Amin!
Dumindzã s-u ljartã.

Δεν υπάρχουν σχόλια: