Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2009

ΝΑΩΤΑΤΣ ΔΙ ΣΟΥΤΣΑΤΑ - NACHRICHTEN VON DER GESELLSCHAFT - NOVOSTI Z DRUŽENSTVÍ

Δούπου πρόγραμμα α νώστρα, τώρα Σουτσάτα α νώστρα εάστε το πρεπαράτσιε δι πρώτλου σάϊτ α Σουτσάταλιεϊ. Ακλώ βα'σ πουτέτς σ'γκιουβουσήτς τι ακτιβιτάτσλε α νώστρε σσι πρώτα Τραδούτσιρε α Βιβλίαλιεϊ Μοσχοπολητάνα.
Σάϊτου νίκα εάστε του πρεπαράτσιε, σσι βα σ'πουτέτς σ'ου γκιουβουσήτς πι: http://aromania.weebly.com

Ασστσσιπτάτς'ου!


Volgende unsere Programme, unsere Gesellschaft macht unsere erste Webseite. Da konnen Sie lesen über unsere Aktivitäten und die erste Moschopolische Bibel Übersetzung.
Die Webseite ist noch im Bearbeitung, und Sie können es lesen am:
http://aromania.weebly.com

Erwarten Sie es!

Sledujúcí nášeho Programu, náše druženství děla náší první website. Tamhle můžete prečíst o náších aktivitách a první překlad Moskopolské Bible.
Website je ještě v preparací, a můžete ho přečíst ve:
http://aromania.weebly.com

Počakajte ho!

Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2009

Αήστα Σταμάνα Γκιουβουσήμ...
Λόυνε, 26.01.2009

ΑΓΓΟΙ ΤΙΜΟΤΕΫ ΣΣΙ ΤΙΤΟΥΣ
Α' γκιου. Τίμ. 1:1-8 ήκα Τίτ. 1:1-5
Ψάλμου: 95, (3)
Εύαγγελιου: Λούκας 10:1-9

Μάρτσα, 27.01.2009
ΑΓΙΑ ΑΓΓΕΛΑ ΜΕΡΙΤΣΙ
Α' γκιου. Ουβρ. 10:1-10
Ψάλμου: 40, (8α΄ σσι 9α')
Εύαγγελιου: Μάρκου 3:31-35

Ννίερκουρε, 28.01.2009
ΘΩΜΑΣ ΔΙ ΑΚΫΝΙΑ
Α' γκιου. Ουβρ. 10:11-18
Ψάλμου: 110 (4β')
Εύαγγελιου:Μάρκου 4:1-20

Τζιόϊα, 29.01.2009
Τζιόϊα του αλ Τρέϊα Σταμάνα του Άνλου
Α' γκιου. Ουβρ. 10:19-25
Ψάλμου: 24 (6)
Εύαγγελιου: Μάρκου 4:21-25

Βήνηρα, 30.01.2009
Βήνηρα του αλ Τρέϊα Σταμάνα δι Άνλου
Α' γκιου. Ουβρ. 10:32-39
Ψάλμου: 37 (39α')
Εύαγγελιου: Μάρκου 4:26-34

Σάμπατα, 31.01.2009
ΑΓΙΟΥ ΙΟΑΝΝΗΣ ΒΩΣΚΟΣ
Α' γκιου. Ουβρ. 11:1-2, 8-19
Ψάλμου: Λούκας 1 (68)
Εύαγγελιου: Μάρκου 4:35-41

ΣΑΡΜΠΑΤΩΡΕ ΑΛΙ ΚΩΝΒΕΡΖΙΑ Α ΑΓΙΟΥΛΟΥΪ ΠΑΥΛΩΣΓΚΙΟΥΒΟΥΣΙΗΡΟΙ ΤΙ ΑΓΙΑ ΜΗΣΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Αντύφωνο δι Ιντράρε:
Μίνε σστσιού του κάϊ αμ πιστιψίτα. Σίγκουρ έσκου κα νάς, Αντριπτάτλου τζιούδικα, βα'ου άπουρα ζμπώρλου α μελ πάνα του τζούα α τζιουδιάριλιει. (2 Τιμ. 1:12, 4:8)

ΓΛΩΡΙΑ

Πλακαρσήρε δι αγκισήρε:
Δουμνιτζά, Τάταλ α Νώστρου,

Νά'ου ανβιτσάσς Ευαγγέλιουλου του λούμε τούτα πριν πρεδικατούρα αλ Παύλος, απόστολου α ταλ.
Δα κα νόϊ κάϊ ου'σαρμπατουρισήμ κωνβερζία α λούϊ του πίστε σ'γίνεμ δούπου νας του σπουνίρε α Δελήχιλιέϊ α λούϊ.
Αήστα ού'καφτάμ πριν Δώμνουλου α Νώστρου Ιησούς Χριστός, Χίλλιου α Ταλ,
κάϊ μπανέτζα σσι βασιλισέσκα κου Τίνε σσι Άγιουλουϊ Σπήριτ,
ουν Δουμνιτζά, του έτα α έτηλορ. Άμεν


Α' Γκιουβουσήρε: Γκιουβουσήρε δι Φάπτιλε α Απωστόλλιλορ 22: 3-16
Ψάλμου: 117:1,2 Δουτσέτς 'βα του λούμε τούτα σσι πριδάτς λου'Ευαγγέλλιου πι τούτς.
Ευαγγέλλιου: Γκιουβουσήρε δι Άγιουλου Ευαγγέλλιου δούπου Μάρκου 16:15-18

Πλακαρσήρε πίστε πισσκιέσσλιοι
Δώμνε,
Δα κα Σπήριτλου α ταλ κάϊ ου'ατζιουτά πι Παύλος αποστόλου
σ'ου πρηδά πουτέρε α τα σσι αλαυδάρε
αμπλήνα'να κου λουννίνα δι πίστε
κα ου'σαρμπατορισήμ Ευχαρηστία αήστα άγια
Αήστα ου'καφτάμ του νούμα αλ Ιησούς Δώμνουλου.

Προυφάτσα τι Αποστόλλοι Α'

Τάτα, Δουμνιτζά δι πουτέρε τούτα σσι μπάνα δι τότανα,
νόϊ τότανα σσι γιουτσιδό τι'σπουνέμ αλαυδάρε.
Τίνε έστσι Πικουράρλου δι τότανα
κάϊ βαρναώρα ου'αλάσα κουπία φάρα μουτρίρε.
Πριν απόστολιοι
τίνε νά'μουτρέστσι σσι νά'απουρα τότανα.
Αλλι φάτσεσς πίκουράροι δι κουπρίε
τα σ'αμπαρτσάσς του λούκουρλου α Χίλλιου α ταλ,
σσι δι λώκλου α λορ δι Παραδίς νίκα νά'άπουρα.
Σσι τι ατσέα, κου χώρλοι α άγγελορ του παραδίς
ου'προκλαμάμ αλαυδάρε α τα
σσι χήμ πάρτε του χύμνα φάρα μπιτισίρε α λορ δι αλαυδάρε: Σάγκτου...

Αντύφωνο δι Κουμνικατούρα:
Μπανέτζ του πίστε α Χίλλιουϊ αλ Δουμνιτζά, κάϊ μι βρού σσι σ'δέαδε Νάσλου τι μίνε. (Γαλ. 2:20)

Πλακαρσίρε δούπου Κουμνικατούρα:

Δώμνε Δουμνιτζά,
τίνε ου'ουμπλού Παύλος απόστολου
κου αγάπε τι τούτιλε μπισέριτσοι:
δα κα σακραμέντουλου κάϊ ου'απρουκέμ
σ'ου φάκα αγάπε αήστα τι ώμηννλιοι α τάλλι.
Δα'αήστα πριν Δώμνουλου α Νώστρου Ιησούς Χριστός.

ΔΙ ΛΟΥΜΕ ΑΡΜΑΝΕΣΚΑ: Πάπα ου'απρουκέ Πρεζιδέντουλουϊ αλι ΡΕΓΜ

Του αουδιέντσια φωρμάλα, Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ' ου'απρουκέ Πρεζιδέντουλου αλι Ρεπούμπλικα Έξ'Γιουγοσλαβέσκα αλι Μακεδονία, Μπράγκο Τσαρβενκόφσκη, κάϊ ηρά του βίζιτα οφιτσιάλα αλι Ιταλία. Πρεζιδέντουλου σ'χαριστουσέ τι γκαϊλέλου α Σκάμνουλουϊ Άγιου τι στάτλου α λούϊ νίκα δι ιντεπεντέντσια σσι λλιοι σπούσε ρελατσίηλε μπούνε ανάμησα δι δάωλε στάτουροι τσι εάστε σπούσπα κου βιζιταρε δι κάθε άν άλι ρεπρεζεντάντσα αλ ΡΕΓΜ κου ουκάζε α σαρμπατώριλιεϊ Αγ. Κύρηλου σσι Μεθόδιου. Πάπα κου Πρεζιντέντουλου ζμπουράρα τι θέμε δι ρεγιόνλου αλλά σσι τι θέμε μπιλατεράλε. Ρεπούπμλικα Εξ'Γιουγοσλαβέσκα αλι Μακεδονία, πάνα τώρα αρμάσε ούνικλου στατ γιου Αρμάννλιοι σάντου πρικουνουσκούτς κα ούνα "πάρτε α πώπουλουϊ αρμανέσκου".

Δούπου ηρήννε α Πρεζηδέντουλουϊ α Νώστρου Δουμιτράκι Τ. Φούντου

Δουρούτς γκιουβουσιτόροι,
Δούπου μώρτε νιασστσιπτάτα α τάταλουϊ α μελ, σσι πρεζηδέντουλου α Σουτσάταλιεϊ "Μοσχόπολεις-Κρούσουβα", Δουμιτράκι Φούντου, μίνε κα χίλλιου σσι τουτσλλοι μέμπροι α σουτσάτσλορ α νώσστσσι, "Μοσχόπολε-Κρούσουβα" σσι "Αρομάνια Καθόλικα" βρέμ σ'ου κοντινουάμ λούκουρλου α λούϊ κου κοντινουάρε α βλόγκλουϊ αήστου. Βα σ'κοντινουάμ κου σκριάρε α λίμπαλιεϊ αρμανέσκα κου αλφαβήτα τραδιτσιονάλα δι Μοσχόπολε, αλλά βρεμ αϊστα σ'ου κοντινουάμ σσι κα αμανέτε αλ τάτα'νιου σσι δι ισπέτε σ'ου αλασάμ α Αρμαννλορ κα νάσς κου ακτιβιτάτσλορ α λορ κοντινουϊάσκα σι'ς δισπάρτα του λοκ σ'χήμπα ουνιφικάτς. Πώτε αήστα εάστε ατσέλ συνδρομός βαλκανέσκου κάι τι ζιλιάρε λλι'ακάτσα σσι Αρμάννλιοϊ κάι πιστιψήμ κα σάντου πρώτσσλιοϊ Ευροπέννοι!

Τι ατσέα κοντινουάμ κου βλουγισήρε αλ Δουμνιτζά σ'λε πουμπλικάμ λούκουρλε κάϊ τατα'νιου νου αβού σώρτε σ'λε μπιτισέσκα.
Κου βρέαρε αλ Δουμνιτζά, αρμανέμ α βώσστσσοι,
Τήμλου αλ ΑΡΟΜΑΝΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΑ, ημνάρε ιντερνατσιονάλα τι Αρμάννλιοϊ Καθόλιτς, Sebastian Fundu
σσι Εδιτούρα Ελεκτρόνικα Αρμανέσκα "Μοσχόπολε-Κρούσουβα", πρεζιδέντα, Κωνσταντίνα Κιούκα