Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2007

Κατσέ;Φουρννία ηρά μούλτου σίμπλα. Του λούμε ΑΡΕ Αρμάννοι καθόλιτς και σάντου φάπτσα δι παρήντσα δι και ουν εάστε Αρμάν/-α σσι αλάντουλου εάστε δι αλάντα εθνίε α κου πίστε καθόλικα. Νου πιστιψήμ κα λιψεάσστσε σ'χιμ μπαγάτς κα βάρα αλάντα εθνίε, μα δι ισπέτε κα κάντου πίστε ήκα ρελιγία εάστε διφερέντα σ'βεδ σσι δγιαφουρίε σσι του αδέτσλε, α άρε δγιαφουρίε σσι του μπάνα πράκτικα ανάμισα δι δόιλε ποπουλάτσιε - Αρμάννλλοι και ου'τσάν πίστε ορθοδόξα σσι ατσέλλοι καθολίτσλλοι.
Πιστιψίμ κα μάρλε μιστικατούρι και σ'φακ κου Αρμάννλλοι δι πάρτε δι στάτιλε βαλκάνιτσε σσι νοι νου'αρε σ'λε δάμ ιτίε σ'να φάκα πάρτε δι πολιτικίιλε α λωρ, δι σίμπλα ισπέτε κα νίτσι ουν στάτ βαλκάνικ νου αδρά αμα ιτς τσιβά τι Αρμάννλλοι, σάδε να'δισπαρτσάρα σσι του λωκ σ'να λε δα αντρεπτούρλε ατσέλε μπάζιτσε και να'πρικάδ δούπου Δεκλαράτσια ουνιβερζάλα τι αντρέπτουρλε α Ωμλουι. Σιτουατσία ήκα στατούσλου α Αρμάννλορ πιστιψίμ κα βα εάστε κουνουσκούτ. Λα βόι βά'ου αλασάμ αλιτζεάρε τι ατσεά γιού βα'σ πρικαδέτς λα πάρτε ελληνόφιλα, ρουμανόφιλα ήκα μας πιστιψίτς κα σσ'δοίλε νου σ'ουγιδισέσκου κου δέλιχινα αλιτζέτς ου'σσι ατσεά πάρτε. Αωάτσε αχτάρε δισκουσίουρ νου βα σ'χίμπα αλασάτε.
Πιστιψίμ κα νου λιπσέσστσε σ'αγκαρσσίμ δι γιου χίμ. Κου αίστα βρεμ σ'τζατσέμ, σστσιμ κα ανάμισα δι βόι βα σ'άρε αντριμπάρι δι τύπλου "Κατσέ σκριάτς κου αλφαβήτα ελληνικά (γκαρτσέσκα); Τι νόι δετσίζια ήρα σίμπλα. Αρμάννλλοι νου πωτ σ'ου αγκαρσσέσκα ΜΟΣΚΟΠΩΛΕ (Μοσχόπωλεις) ατσέα ηρά μπαστιώνλου α νόστρου, του Μοσκόπωλε ηρά ουφιλιζίτα αίστα αλφαβήτα, α γκήνε σστσιμ κα Αρμάννλλοι ου'ουφιλιζίρα αλφαβήτα αίστα σσι του περιόδλου δι νίντε δι Μοσκόπωλε (νίντε δι άνλου 1330). Κου αίστα βρεμ σ'τζάτσεμ ΝΟΥ τι ατσέλλι και βα νά'τζάκα κα χίμ τσιβά άλτου δι ΑΡΜΑΝΝΟΙ. Αφλάρε δι λούκρε ίδγιε ανάμισα δι λίμπα ρουμανέσκα σσι λίμπα α νώστρα αρμανέσκα νίκα μα μούλτου ου'λαρτζίρα απετίτιλε ρουμανέσστσι. Νοι αχτάρλε απετιτς νου'άρε σ'λε χρανήμ. Σίγουρι χίμ κα νίτσι ουν Έλληνας νου βα σ'πώτα σ'να ακικάσεσκα σ'πι νίγγα ατσέα κα εάστε σκριάτα κου αλφαβήτα α λωρ.
Πιστιπσίμ κα μας οριγίνα ου'τράτζιμ δι Ρώμα, ατούμτσε δετσίζια τι σχίζμα α μπισέρικαλλει δι ήστ (έστ) άζα τζάσα ορθοδόξα νου'νά αντριμπάρα πι νόι. Ρελατσίιλε α νόσστσι κου Ρώμα άου σσι ιστορία α λορ (εξ. Παπάλου Ηνοκέντιου Γ' αλ-διδέ κάρουνα τι φράτσλλοι Κέτρου σσι Άσεν - τι Rex Balachorum et Boulgarorum). Τσέντρου α κριστσινάμε ηρά πρώτα του Ρώμα, δεπόια σσι Κονσταντινόπολη βρεά σ'ου τράγα. Μα νου βρέμ νίτσι τι αίστα σά'ζμουράμ. Πρεμήση α νώστρα βα σ'χίμπα ΤΟΤΑΝΑ: ΚΑΘΗ ΑΡΜΑΝ ΕΑΣΤΕ ΦΡΑΤΕ ΣΣΙ ΚΑΘΗ ΑΡΜΑΝΑ ΕΑΣΤΕ ΣΩΡΑ Α ΝΩΣΤΡΑ.
Ασσί νόι βα σ'ου ουμπλίμ κοντίτσια πρώτα - ΑΡΟΜΑΝΙΑ.
Τι ατσέλλοι καθολίτσλλοι βα σα'σκριέμ κάμα μούλτου τι μπισέρικα καθόλικα, τι Παπάλου α νόστρου Βενεδίκτου ΙΣΤ', τι μπισέριτσλε του στάτιλε γιού μπανέτζα Αρμάννλλοι (βα σ'αχουρχίμ δι ατσέλλοι δι γιού ΓΙΝ Αρμάννλλοι: "ΠΑΤΡΙΔΑ Α ΑΡΜΑΝΝΛΛΟΡ ΕΑΣΤΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΕΠΙΡΛΟΥ ΣΣΙ ΘΡΑΚΙΑ" - δι τέξτου Πατρίδα α Αρμάννλορ, Αμπετσεδάρ, Κονστάντσα 1997), βα σ'μπαγκάμ πλακαρίουρ, μισάλλοι, πάρτσα δι Άγια Βιβλία (και σάντου λιψίτε τι Μίσα) σ.α.
Κάντου βα σ'αβετς προποζιτσίουρ τι ατσεά κουμ βα σ'βρετς σ'λε βιδέτς ΑΡΟΜΑΝΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΑ σκριάτς'νά. Χήμ δισφάπτσα τι κομουνικάτσια.

ΤΗΜΛΟΥ "ΑΡΟΜΑΝΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΑ"

Δεν υπάρχουν σχόλια: