Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2008

Τόσσε Πρόϊα - Πρώτη φωρά

Αχουρχήμ σ'πρεζεντάμ κουνουσκούτς κάντιτς αρμανέσστσοι. Σείρα ου'αχουρχίμ κου Τόσσε αλ Πρόϊα κάι ου'κιρού μπάνα του άνλου 2007.

Πάπλου α μελ (άνλου 1992, Σκόπια)
Παπλου α μελ, πάπλου α μελ
Μούλτου βα μάτζιουν
Τότανα, δοϊλλοι νοϊ λου-μακάμ δεδούν.
Μάϊα με, μάϊα με,
Τουτ στριγά πι νόϊ,
Πάπλου α λλει τσι σ'φακ λε,
Κάντου αχάτ ου'βοϊ.

Γίνα,γίνα παπουλακι
Γίνα σ'να δουλτσίμ
Μάϊα μας να'βεδα δοϊλλοι βα σ'φουτζιμ.

Γίνα, γίνα παπουλακι
Νόϊ σ'μακάμ ματζιούν
Μάϊα μας να βέδα
Βα σ'φουζίμ δεδούν.

* * *

Ahurhim s-prezentãm cunuscuts cãntits armãneshci. Seria u-ahurhim cu Toshe al Proia cai u-chiru banã tu anlu 2007.

Paplu-a mel (anlu 1992, Scopia)

Paplu-a mel, paplu-a mel,
Multu va mãgiun,
Totãna, doilji noi lu-mãcãm deadun.
Maia me, maia me,
Tut strigã pi noi,
Paplu-a ljei "Tsi s-fãc le,
Cãndu ahãt u-voi?"

Yinã, yinã papulachi,
yinã s-nã dultsim
Maia mas nã-veda doilji va s-fudzim.

Yinã, yinã papulachi
Noi s-mãcãm mãgiun
Maia ma s-nã vedã
Va s-fudzim deadun.

Δεν υπάρχουν σχόλια: