Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2009

Benedict XVI: S-fãtsem unitate tu unã lume di divizia

"Ali lume ãl-lipseshce un semnu tsi s-veade ali mystria di unitate, shi Crishcinjlji Catholits shi Biseritsle Orthodoxe di Dat sãntu cljimats s-u facã aistu lucru." Pãpãlu Benedict al XVI u-spuse aistu tu Zborlu tsãnut la Comisia ti Dialoglu Theologhic anamisa di Biseritsle Orthodoxe di Dat shi Biserica Catholicã. Tu dzãlile aiste, andamuse al shase di typlu aistu s-tsãne tu Roma. Tu aistu plan, Afendulu Ayiu spuse cã continuare a dialoglui, sh-pi ningã dificultãtsle, easte un semnu di umute. Ti Datã di Mese, semnurle aiste di umute sãntu nica ti ayunjie, tu sutsatã spusã di traghedia di divizia shi conflictu tsi u-facã caimolu mare di ahãt multu ominj. Proclise di unitate easte piste tutã lucru ti cathi un.

Δεν υπάρχουν σχόλια: