Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2009

ΝΑΩΤΑΤΣ ΔΙ ΣΟΥΤΣΑΤΑ - NACHRICHTEN VON DER GESELLSCHAFT - NOVOSTI Z DRUŽENSTVÍ

Δούπου πρόγραμμα α νώστρα, τώρα Σουτσάτα α νώστρα εάστε το πρεπαράτσιε δι πρώτλου σάϊτ α Σουτσάταλιεϊ. Ακλώ βα'σ πουτέτς σ'γκιουβουσήτς τι ακτιβιτάτσλε α νώστρε σσι πρώτα Τραδούτσιρε α Βιβλίαλιεϊ Μοσχοπολητάνα.
Σάϊτου νίκα εάστε του πρεπαράτσιε, σσι βα σ'πουτέτς σ'ου γκιουβουσήτς πι: http://aromania.weebly.com

Ασστσσιπτάτς'ου!


Volgende unsere Programme, unsere Gesellschaft macht unsere erste Webseite. Da konnen Sie lesen über unsere Aktivitäten und die erste Moschopolische Bibel Übersetzung.
Die Webseite ist noch im Bearbeitung, und Sie können es lesen am:
http://aromania.weebly.com

Erwarten Sie es!

Sledujúcí nášeho Programu, náše druženství děla náší první website. Tamhle můžete prečíst o náších aktivitách a první překlad Moskopolské Bible.
Website je ještě v preparací, a můžete ho přečíst ve:
http://aromania.weebly.com

Počakajte ho!

Δεν υπάρχουν σχόλια: