Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2009

Αήστα Σταμάνα Γκιουβουσήμ...
Λόυνε, 26.01.2009

ΑΓΓΟΙ ΤΙΜΟΤΕΫ ΣΣΙ ΤΙΤΟΥΣ
Α' γκιου. Τίμ. 1:1-8 ήκα Τίτ. 1:1-5
Ψάλμου: 95, (3)
Εύαγγελιου: Λούκας 10:1-9

Μάρτσα, 27.01.2009
ΑΓΙΑ ΑΓΓΕΛΑ ΜΕΡΙΤΣΙ
Α' γκιου. Ουβρ. 10:1-10
Ψάλμου: 40, (8α΄ σσι 9α')
Εύαγγελιου: Μάρκου 3:31-35

Ννίερκουρε, 28.01.2009
ΘΩΜΑΣ ΔΙ ΑΚΫΝΙΑ
Α' γκιου. Ουβρ. 10:11-18
Ψάλμου: 110 (4β')
Εύαγγελιου:Μάρκου 4:1-20

Τζιόϊα, 29.01.2009
Τζιόϊα του αλ Τρέϊα Σταμάνα του Άνλου
Α' γκιου. Ουβρ. 10:19-25
Ψάλμου: 24 (6)
Εύαγγελιου: Μάρκου 4:21-25

Βήνηρα, 30.01.2009
Βήνηρα του αλ Τρέϊα Σταμάνα δι Άνλου
Α' γκιου. Ουβρ. 10:32-39
Ψάλμου: 37 (39α')
Εύαγγελιου: Μάρκου 4:26-34

Σάμπατα, 31.01.2009
ΑΓΙΟΥ ΙΟΑΝΝΗΣ ΒΩΣΚΟΣ
Α' γκιου. Ουβρ. 11:1-2, 8-19
Ψάλμου: Λούκας 1 (68)
Εύαγγελιου: Μάρκου 4:35-41

Δεν υπάρχουν σχόλια: