Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2009

ΣΑΡΜΠΑΤΩΡΕ ΑΛΙ ΚΩΝΒΕΡΖΙΑ Α ΑΓΙΟΥΛΟΥΪ ΠΑΥΛΩΣΓΚΙΟΥΒΟΥΣΙΗΡΟΙ ΤΙ ΑΓΙΑ ΜΗΣΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Αντύφωνο δι Ιντράρε:
Μίνε σστσιού του κάϊ αμ πιστιψίτα. Σίγκουρ έσκου κα νάς, Αντριπτάτλου τζιούδικα, βα'ου άπουρα ζμπώρλου α μελ πάνα του τζούα α τζιουδιάριλιει. (2 Τιμ. 1:12, 4:8)

ΓΛΩΡΙΑ

Πλακαρσήρε δι αγκισήρε:
Δουμνιτζά, Τάταλ α Νώστρου,

Νά'ου ανβιτσάσς Ευαγγέλιουλου του λούμε τούτα πριν πρεδικατούρα αλ Παύλος, απόστολου α ταλ.
Δα κα νόϊ κάϊ ου'σαρμπατουρισήμ κωνβερζία α λούϊ του πίστε σ'γίνεμ δούπου νας του σπουνίρε α Δελήχιλιέϊ α λούϊ.
Αήστα ού'καφτάμ πριν Δώμνουλου α Νώστρου Ιησούς Χριστός, Χίλλιου α Ταλ,
κάϊ μπανέτζα σσι βασιλισέσκα κου Τίνε σσι Άγιουλουϊ Σπήριτ,
ουν Δουμνιτζά, του έτα α έτηλορ. Άμεν


Α' Γκιουβουσήρε: Γκιουβουσήρε δι Φάπτιλε α Απωστόλλιλορ 22: 3-16
Ψάλμου: 117:1,2 Δουτσέτς 'βα του λούμε τούτα σσι πριδάτς λου'Ευαγγέλλιου πι τούτς.
Ευαγγέλλιου: Γκιουβουσήρε δι Άγιουλου Ευαγγέλλιου δούπου Μάρκου 16:15-18

Πλακαρσήρε πίστε πισσκιέσσλιοι
Δώμνε,
Δα κα Σπήριτλου α ταλ κάϊ ου'ατζιουτά πι Παύλος αποστόλου
σ'ου πρηδά πουτέρε α τα σσι αλαυδάρε
αμπλήνα'να κου λουννίνα δι πίστε
κα ου'σαρμπατορισήμ Ευχαρηστία αήστα άγια
Αήστα ου'καφτάμ του νούμα αλ Ιησούς Δώμνουλου.

Προυφάτσα τι Αποστόλλοι Α'

Τάτα, Δουμνιτζά δι πουτέρε τούτα σσι μπάνα δι τότανα,
νόϊ τότανα σσι γιουτσιδό τι'σπουνέμ αλαυδάρε.
Τίνε έστσι Πικουράρλου δι τότανα
κάϊ βαρναώρα ου'αλάσα κουπία φάρα μουτρίρε.
Πριν απόστολιοι
τίνε νά'μουτρέστσι σσι νά'απουρα τότανα.
Αλλι φάτσεσς πίκουράροι δι κουπρίε
τα σ'αμπαρτσάσς του λούκουρλου α Χίλλιου α ταλ,
σσι δι λώκλου α λορ δι Παραδίς νίκα νά'άπουρα.
Σσι τι ατσέα, κου χώρλοι α άγγελορ του παραδίς
ου'προκλαμάμ αλαυδάρε α τα
σσι χήμ πάρτε του χύμνα φάρα μπιτισίρε α λορ δι αλαυδάρε: Σάγκτου...

Αντύφωνο δι Κουμνικατούρα:
Μπανέτζ του πίστε α Χίλλιουϊ αλ Δουμνιτζά, κάϊ μι βρού σσι σ'δέαδε Νάσλου τι μίνε. (Γαλ. 2:20)

Πλακαρσίρε δούπου Κουμνικατούρα:

Δώμνε Δουμνιτζά,
τίνε ου'ουμπλού Παύλος απόστολου
κου αγάπε τι τούτιλε μπισέριτσοι:
δα κα σακραμέντουλου κάϊ ου'απρουκέμ
σ'ου φάκα αγάπε αήστα τι ώμηννλιοι α τάλλι.
Δα'αήστα πριν Δώμνουλου α Νώστρου Ιησούς Χριστός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: